Podsumowanie spotkania konsultacyjnego LSR LGD "Żywiecki Raj" w Gminie Rajcza

W dniu 24 września 2015r. w sali Urzędu Gminy w Rajczy odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Żywiecki Raj”. Podczas spotkania pracownicy gminy, GOK, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalni przedsiebiorcy oraz mieszkańcy Gminy  Rajcza wyrazili swoje potrzeby i oczekiwania związane z przyszłym okresem programowania 2014-2020, zaopiniowali diagnozę obszaru oraz przeprowadzali analizę mocnych i słabych stron obszaru. Wnioski i sugestie uzyskane podczas spotkania będą przydatne w procesie tworzenia LSR na lata 2014-2020. Pani Magdalena Haase Kierownik Biura LGD „Żywiecki Raj” przedstawiła obecnym prezentację multimedialną, w której zaprezentowała zrealizowane w okresie 2009-2015 inicjatywy realizowane przez LGD „Żywiecki Raj” i możliwości jakie daje gminie członkostwo w Stowarzyszeniu LGD „Żywiecki Raj”. Za pośrednictwem LGD, 14 gmin Powiatu Żywieckiego – członków LGD, będzie się mogło starać o dofinansowania w ramach nowego budżetu 2014-2020. Z dotacji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, gminy, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy. Dofinansowywane będą m.in. przedsięwzięcia innowacyjne, przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska oraz generujące nowe miejsca pracy.

Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu i liczymy na zdeklarowaną chęć współpracy w promowaniu naszego pięknego regionu.

Za poświęcony czas i zaangażowanie uczestników spotkania serdecznie dziękujemy!

    logo flagaue              logo leader          zywieckiraj        prow

         Europejski Fundusz Rolny

na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Spotkania konsultacyjne współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

IMG 7548 1

 

IMG 7552 1

 

IMG 7555 1