Podsumowanie konsultacji społecznych LSR LGD "Żywiecki Raj"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” ma za sobą pracowite trzy tygodnie. We wszystkich 14 gminach należących do LGD „Żywiecki Raj” odbyły się spotkania konsultacyjne poświęcone analizie SWOT, czyli słabym i mocnym stronom naszego obszaru oraz pojawiającym się szansom i zagrożeniom, a także wypracowaniu celów do lokalnej strategii.

O spotkaniach konsultacyjnych informowaliśmy poprzez naszą stronę internetową www.zywieckiraj.pl a także fanpage LGD "Zywiecki Raj" na portalu społecznościowym Facebook, zostały przekazane informacje o odbywających się spotkaniach do poszczególnych gmin, gdzie informacje znalazły się na wszystkich stronach interentowaych gmin należących do LGD, do gmin przekazano ulotki i rozwieszono na tablicach informacyjnych plakaty. LGD „Żywiecki Raj” starało się również bezpośrednio dotrzeć z informacją o spotkaniach konsultacyjnych – zostały wysłane pocztą indywidualne zaproszenia na spotkania w poszczególnych gminach do organizacji pozarządowych, członków LGD, wnioskodawców, którzy w okresie programowania 2007-2013 składali wnioski za pośrednictwem LGD oraz do osób, które uczestniczyły w spotkaniach informacyjnych w listopadzie/grudniu 2014r. i styczniu/lutym 2015r. W spotkaniach uczestniczyło prawie 200 osób.

Podczas spotkań poruszono szereg istotnych problemów, uczestnicy mieli okazję wyrazić swoje zdanie na temat przedstawionej do konsultacji Analizy SWOT, mieli również możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi celów, jakie powinny znaleźć się w strategii. Każdy z uczestników miał za zadanie w przedstawionej do konsultacji Analizie SWOT wybrać po trzy najważniejsze mocne i słabe strony w danym obszarze. Zebrane w ten sposób dane pozwolą wg hierarchii ważności ułożyć w mocnych i słabych stronach atuty i problemy wyszczególnione w danym obszarze Analizy SWOT. W zakresie szans i zagrożeń wszyscy uczestnicy wspólnie analizowali dane.

Pani Magdalena Haase, Kierownik Biura LGD „Żywiecki Raj” na każdym spotkaniu przedstawiła obecnym prezentację multimedialną, w której zaprezentowała podsumowanie działalności LGD „Żywiecki Raj” w okresie 2009-2015, inicjatywy podejmowane przez LGD „Żywiecki Raj”, a także przedstawione zostały założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie LEADERa. W każdej z gmin, gdzie odbyły się spotkania uczestnicy otrzymali publikacje „Podsumowanie działalności LGD „Żywiecki Raj” w latach 2009-2015”. Została przeprowadzona ankieta dotycząca oczekiwań mieszkańców względem założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, poziomu jakości życia na obszarze LGD. Ankieta zawierała również elementy SWOTu. Wyniki ankiet pozwolą zweryfikować i wyszczególnić obszary priorytetowe, w których ankietowani widzą największą szansę/zagrożenia/mocne strony/słabe strony obszaru LGD. Analizie poddane zostały również grupy defaworyzowane oraz kryteria wyboru operacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Poruszono również temat grantów, które w nowej perspektywie finansowej zastąpią znane wcześniej małe projekty. Uczestnikom spotkań uświadomiono istotność zaangażowania się w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zachęcano do jej współtworzenia. Na koniec każdego spotkania uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie Kart propozycji projektu do realizacji w ramach LSR 2014 – 2020, w których opisać mieli swoje pomysły na projekty do realizacji w nowym okresie programowania.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie, wiele ciekawych i inspirujących uwag, a wszystkim przedstawicielom, pracownikom poszczególnych gmin, instytucji kultury za udostępnienie nieodpłatnie sal i pomoc w organizacji spotkań.

    logo flagaue              logo leader          zywieckiraj        prow

         Europejski Fundusz Rolny

na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Spotkania konsultacyjne współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

kolaż 1