eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Zogniskowany wywiad grupowy z przedsiębiorcami z terenu LGD "Żywiecki Raj"

W siedzibie Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” w dniu 20 października 2015r. odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z przedsiębiorcami z terenu LGD „Żywiecki Raj”. Podczas zogniskowanego wywiadu grupowego z przedsiębiorcami pojawiło się kilka ciekawych inicjatyw m.in. konieczności powołania Rady, Klubu przedsiębiorców z terenu LGD z cyklicznymi spotkaniami, organizacji wizyt studyjnych dla młodzieży w celu zainspirowania ich do realizacji własnych pomysłów na stworzenie własnej działalności gospodarczej jak i funkcjonujących przedsiębiorców w zakresie branż, w których działają. W kontekście LSR ustalono, iż zarówno budżet jak i działania w LSR powinny skupiać się na dotacjach na rozpoczęcie działalności i to przede wszystkim wśród młodych ludzi. Wskazano również na konieczność zastosowania preferencyjnych warunków dla grup defaworyzowanych w zakresie otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Podczas spotkania w gronie zaproszonych przedsiębiorców omówiono stan przedsiębiorczości oraz przedsięwzięcia gospodarcze planowane do realizacji na obszarze LGD „Żywiecki Raj”, zaproponowano podziału budżetu naszej Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresach dostępnych dla poszczególnych podmiotów.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu i wiele inspirujących uwag i pomysłów!

 

IMG 7801 1

 

IMG 7800 1

IMG 7799 1