eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

I Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj" - relacja

Mamy Prezydium nowej Rady!

W dniu 26 listopada 2015r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady LGD „Żywiecki Raj”. Rada LGD „Żywiecki Raj” jest organem decyzyjnym, w którego kompetencji należy wybór operacji do dofinansowania. Rada LGD skład się z członków Stowarzyszenia z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Na Walnym Zebraniu Członków została wybrana Rada składająca się z 21 członków. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady spośród siebie wybrali Prezydium Rady. Przewodniczącym Rady jednogłośnie został wybrany Pan Janusz Michałek, na Wiceprzewodniczących wybrano Pana Piotra Nawalkowskiego – sektor społeczny, Pana Tomasza Krawczyka – sektor Gospodarczy, a na Sekretarza Rady – Panią Edytę Sikora – sektor Gospodarczy. Prezydium Rady jest zatem również trójsektorowe.

Gratulujemy!

W ramach warsztatu strategicznego członkowie Rady – przedstawiciele wszystkich sektorów zastanawiali się nad doborem właściwych kryteriów wyboru operacji do dofinansowania, a także podziałem budżetu w LSR, gdzie 50 % środków ma zostać przeznaczone na przedsiębiorczość. Została powołana Komisja ds. kryteriów wyboru, która zajmie się przygotowaniem, opiniowaniem i uściślaniem kryteriów lokalnych.

 

IMG 8066 z

IMG 8067 z

IMG 8074 z

IMG 8068 z

IMG 8065 z