eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Pierwsze posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER

W dniu 8 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER (GTL), w którym uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ryszard Zarudzki.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Regionalnych Sieci Lokalnych Grup Działania, samorządów wojewódzkich, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowej Rady Izb Rolniczych i Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa. Posiedzeniu przewodniczył Witold Magryś - przedstawiciel Polskiej Sieci LGD.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podkreślił kluczową rolę grupy tematycznej, jako łącznika pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie LEADER - z jednej strony Instytucja Zarządzająca, z drugiej strony jednostki wdrażające oraz to, co najważniejsze - społeczności lokalne reprezentowane poprzez lokalne grupy działania i lokalne grypy rybackie. Wiceminister zapoznał uczestników z najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed podejściem LEADER: współpraca z grupą tematyczną w zakresie monitorowania krajowych aktów prawnych w kontekście rozszerzenia podejścia LEADER na politykę spójności, poprawienie relacji samorządów wojewódzkich z LGD oraz realizacja wskaźników zapisanych w PROW. Wiceminister Ryszard Zarudzki wskazał na znaczenie podejścia LEADER w rozwoju obszarów wiejskich, które w dużym stopniu przyczyniło się do budowania kapitału społecznego, zachęcając jednocześnie do kontynuowania partnerskich relacji i aktywnego działania zgodnie z zasadami podejścia oddolnego. W podsumowaniu wystąpienia zaapelował do reprezentantów o wypowiadanie się na różne tematy i przedstawianie swoich inicjatyw i spostrzeżeń, które będą brane pod uwagę przy dalszym usprawnianiu LEADERa.

Źródło: Opracowane na podstawie informacji dostarczonych przez witryny internetowe www.ksow.pl oraz www.minrol.gov.pl 

52808f709c


ddb255f887 

5836495d1b