Drugie posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER

W dniach 3-4 marca 2016 r. w podwarszawskiej miejscowości, w Klaudynie pod Warszawą odbyło się drugie posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw podejścia LEADER. Głównymi tematami posiedzenia był kwestie związane z realizacją Regionalnych Programów Operacyjnych w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020.

W spotkaniu  oprócz stałych członków Grupy uczestniczyli: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Ryszard Zarudzki, Pani Urszula Budzich-Tabor reprezentująca Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pani Joanna Gierulska Naczelnik Wydziału Rozwoju Terytorialnego MriRW, przedstawiciele IZ RPO z woj. kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, śląskiego i wielkopolskiego oraz przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Posiedzeniu przewodniczył Pan Witold Magryś – przedstawiciel Polskiej Sieci LGD. Część warsztatową posiedzenia prowadzili Pani Urszula Budzich-Tabor, Ryszard Kamiński – prezes zarządu FAOW oraz Pani Irena Krukowska-Szopa. 

Pan Ryszard Zarudzki, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił zagadnienia związane z programowaniem i poszukiwaniem finansowania najlepszych rozwiązań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Wiceminister podkreślił znaczenie II posiedzenia GTL oraz przyznał, że tego typu spotkanie jest bardzo dobrym sposobem na konsultacje ze środowiskami LEADER w poszczególnych województwach, z przedstawicielami sieci regionalnych LGD oraz osobami współpracującymi na rzecz Strategii odpowiedzialnego rozwoju, która zakłada działania wdrażania polityki spójności w sposób bardziej efektywny na rzecz obszarów wiejskich.

Wiceminister podkreślił znaczenie LGD-ów w realizacji RPO w poszczególnych województwach i niejako zobowiązał się do podjęcia rozmów pomiędzy resortem rolnictwa i resortem rozwoju, których wynikiem ma być partnerska współpraca w realizacji EFRR i EFS pomiędzy LGD-ami a wydziałami wdrażającymi te programy na szczeblu SW. Jak zaznaczył Minister Zarudzki LGD właśnie po przez realizację założeń RLKS mają pełnić znaczącą rolę w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju wdrażanej przez Ministerstwo Rozwoju.

Z przekazanych informacji wynika, iż obecnie trwają prace nad formularzami wniosków dla beneficjentów wdrażania lokalnych strategii rozwoju i formularza dotyczącego projektów grantowych dla LGD. Jako realny termin opracowania formularzy zarówno Minister Zarudzki, jak i Pani Marzena Cieślak z ARiMR określili miesiąc czerwiec. Powołany został spośród członków GTL zespół roboczy, którego zadaniem będzie praca nad formularzami wniosków w porozumieniu zarówno z MRiRW, jak i ARiMR.

Pani Joanna Gierulska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Terytorialnego MRiRW przedstawiła informacje na temat wielofunduszowych LSR złożonych w ramach I naboru na realizację lokalnej strategii rozwoju i wstępne wnioski dla RLKS w Polsce. W całym kraju złożono 331 wniosków o wybór z LSR z czego  256 strategii wykorzystuje tylko EFROW, 30 tylko EFMR, 1 tylko RPO, EFROW i EFMR 14, RPO i EFROW 29 i jedna grupa, która wykorzystuje  EFROW, EFMR, RPO.  W województwie śląskim wnioski złożyło 14 grup w ramach EFROW i 3 EFMR.

Wnioski o wybór LSR złożone do 31 grudnia 2015r.

 wnioski LSR

Według przekazanych informacji zakończenie wyboru LSR ma nastąpić do dnia 23 maja 2016. (dwa lata od podpisania umowy ramowej).

Podczas pierwszego dnia posiedzenia omówiono zagadnienia włączenia lokalnych grup działania w realizację celów polityki spójności. Przeprowadzono warsztaty w celu wypracowania (przy pomocy metod interaktywnych) rekomendacji w zakresie szerszego wdrażania, w różnych formach RLKS, instrumentów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pani Barbara Szafir w swojej prezentacji przedstawiła sposób pośredni realizacji RLKS w województwie śląskim wymieniając główne osie RPO, które taką możliwość dopuszczają, czyli:

Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie, Alokacja: 8 mln €

Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie, Alokacja: 8 mln €

Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, Alokacja: 5 mln €

Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, Alokacja: 6 mln €

Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe, Alokacja: 4 mln €

Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe, Alokacja: 1 mln €

Projekty w ramach wymienionych poddziałań będą wybierane w trybie konkursowym z zastrzeżeniem, że dopuszczone do wsparcia będą tylko te, które posiadają pozytywną opinię o zgodności danego projektu z właściwą Lokalną Strategią Rozwoju. Procedura wyboru tych projektów/ tryb wydawania pozytywnej opinii o zgodności z LSR kwestia do ustalenia/wypracowania właściwej realizacji formuły pośredniej realizacji RLKS w województwie śląskim.

Podczas drugiego posiedzenia Grupy Tematycznej do spraw podejścia LEADER Dyrektor Biura Pomocy Technicznej MRiRW Pan Krzysztof Rodzik omówił również realizację planu operacyjnego KSOW i techniczne aspekty jego realizacji. Niestety gotowe są jedynie palny operacyjne w ramach Sekretariatów Regionalnych - ten na poziomie centralnym dopiero się tworzy. W trakcie spotkania dyskutowano na temat realizacji projektów zapisanych w KSOW m.in. dotyczących kwestii samodzielnej realizacji projektów przez podmioty zgłaszające te projekty. Członkowie Grupy Tematycznej do spraw podejścia LEADER uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dotyczących roli GTL w wyborze projektów do planu operacyjnego KSOW oraz umocowania GTL w procesie tworzenia i opiniowania realizacji tych planów. Członkowie grupy w trakcie warsztatów mogli wyrazić swoje stanowisko i oczekiwania w sprawie roli GTL w procesie tworzenia planu operacyjnego KSOW oraz zakresu i sposobu opiniowania planu operacyjnego i sprawozdań z planów operacyjnych i planu działania. W wyniku dyskusji nad opinią GTL do projektu planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 ustalono, że zostanie ona podjęta w trybie obiegowym.

Źródło informacji: www.ksow.gov.pl, Witold Magryś, przedstawiciel Polskiej Sieci LGD, Przewodniczący Grupy Tematycznej do spraw podejścia LEADER.

Szczegółowe informacje i prezentacje z II posiedzenia Grupy Tematycznej do spraw podejścia LEADER

DSC 0624

DSC 0641

DSC 0606  RTEmagicC DSC 0583 02.jpg