eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Zasady przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR LGD "Żywiecki Raj"

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy na poszczególne zakresy tematyczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz zgodne z zapisami w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) obszaru LGD "Żywiecki Raj".

W ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" we wrześniu 2016 roku będzie ogłaszała nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacj w zakresie:

- PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚĆI GOSPODARCZEJ

- ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOFINANSOWANIA NA BUDOWĘ LUB PRZEBUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ (wsparcie w zakresie ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA)

 

Tabela prezentująca cele zawarte w LSR oraz wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach wdrażania LSR LGD "Żywiecki Raj" na lata 2016-2023