eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Konkursy w ramach RPO WSL 2014-2020

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił dwa nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule RLKS.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 sierpnia 2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 29 września 2016 r. (do godz. 12:00).

Zachęcamy do składania wniosków w ramach:

- Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

 Typy projektów:

Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:

 1. opartych o samopomoc i wolontariat,
 2. środowiskowych,
 3. prozatrudnieniowych,
 4. edukacyjnych.

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.

Szczegółowe informacje: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/101

- Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne - Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.


 Typy projektów:

 1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:
 1. wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach
 2. w połączeniu z rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w tym
  z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe),
 3. wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
 4. wsparcie i rozwój form pracy z rodziną, asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 1. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych
  i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;
 2. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:
 1. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,
 2. usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
 3. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
 4. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.
 5. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii).

Szczegółowe informacje: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/103


Stowarzyszenie LGD „Żywiecki Raj” będzie wydawać opinie dotyczące wniosków z powyższych naborów pod względem ich zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Żywiecki Raj”, w związku z czym wnioskodawców zainteresowanych złożeniem projektu w ramach ww. konkurów prosimy o kontakt z biurem LGD.