eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

Opis projektu CUDCHWAL

Od 31.12.2013 roku do 31.07.2014 roku realizujemy wspólnie z LGD Fundacją "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy" projekt współpracy pt. "Cudze Chwalicie - Swego Nie Znacie", akronim CUDCHWAL.

Projekt zakłada ewidencję pod kątem turystyki dziedzictwa kulturalnego, historycznego gmin objętych działaniami projektu, wprowadzenie nowych produktów turystycznych oraz narzędzi promocyjnych, co przyczyni się nie tylko do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru, ale również pozytywnie wpłynie na mieszkańców terenu.

Warto dodać, iż wspólne przedsięwzięcie realizowane jest na terenie całego powiatu żywieckiego oraz gminy Istebna (powiat cieszyński).

Cel ogólny osiągnięty zostanie poprzez konkretne wzajemnie się uzupełniające zadania:

I. Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie 15 questów w 15 gminach obydwu LGD realizujących projekt współpracy.

Questing, to metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. /Źródło: „Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa". Zbiór dobrych praktyk pod. red. Dominiki Zaręby,Kraków 2008/. Oprócz funkcji edukacyjnej, celem questingu jest także dobra zabawa – zarówno ze strony tworzących questy jak i samych uczestników questów.

Uczestnik zabawy przeistacza się w poszukiwacza skarbów. Na początku dostaje mapkę z opisem, czyli zapisane prozą lub wierszem zadanie do zrealizowania. Wędruje zgodnie z instrukcjami rozwiązując zagadki i łamigłówki. Tym sposobem dociera do miejsc, tajemnic, legend, ciekawych zjawisk przyrodniczych, które nie są opisane w żadnym przewodniku. Nie można znaleźć ich w Internecie. Na końcu wędrowiec odkrywa skarb – przeważnie skrzynkę z pieczątką, poświadczającą, że rozwiązał quest.

Metoda ta jest innowacyjna dla obszaru, dodatkowo została wybrana ze względu na stale rosnącą popularność i zgodność z założeniami i celami projektu (Odtworzenie regionalnych legend, historii o miejscach znajdujących się na obszarze partnerskich LGD; Pogłębienie wiedzy na temat regionu; Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD; Zwiększenia zaangażowania mieszkańców obszaru LSR w kreowanie rozwoju lokalnego).

W każdej gminie zorganizowane zostaną 3 spotkania edukacyjno-aktywizacyjne dla grup zaangażowanych w tworzenie questów oraz jeden wyjazd studyjny w każdej LGD (LGD Żywiecki Raj – wyjazd do Gorzyc oraz do tras questingowych m.in. do Turzy Śląskiej, Łazisk, Czyżowic, LGD FPDKiK wyjazd do Kęt, Zatoru i Lackorony). W sumie odbędzie się 45 spotkań i 2 wyjazdy studyjne. Ich efektem będzie 15 opracowanych przez uczestników pełnowartościowych tras questingowych, gotowych do wdrożenia na terenie poszczególnych gmin (wydrukowane ulotki inf. o trasach poszczególnych questów, rozmieszczone 15 szt. skrzynek zawierających pieczątki stanowiące dla uczestników questu potwierdzenie ukończenia trasy.

II. Opracowanie i wykonanie materiałów na temat atrakcji turystycznych

1. Stworzenie bazy atrakcji turystycznych stanowiącej wirtualny portal turystyczny obszaru partnerskich LGD grupujący zinwentaryzowane atrakcje turystyczne (150 obiektów/rekordów wraz z dok. fotograficzną).

2. Albumy przewodniki oraz mapy atrakcji turystycznych – materiały drukowane dostępne dla turystów i zainteresowanych mieszkańców dostępne na terenie gmin objętych projektem.

3. Roll-up (32 szt) - Rollup'y stanowią wyjątkowo elegancki i charakteryzujący się nowoczesnym designem system. Zapewniają doskonałą wizualizację firmy lub produktu oraz skutecznie wspierają promocję. Lekka i bardzo prosta w montażu konstrukcja tego urządzenia pozwala na łatwy transport i wielokrotne wykorzystanie, co jest atutem w przypadku projektu CUDCHWAL.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są:

koordynator w LGD "Żywiecki Raj" - Mariusz Pająk

Projekt "Cudze Chwalicie - Swego Nie Znacie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 "Wdrażanie projektów współpracy" w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

projekt k