eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow

LSR LGD Żywiecki Raj 2016-2023

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Żywiecki Raj”, zwana dalej LSR obejmuje 14 gmin wiejskich powiatu żywieckiego tworzących spójny geograficznie obszar. W skład LGD „Żywiecki Raj” wchodzą gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 to dokument wypracowany wspólnie i przy udziale lokalnej społeczności, z zachowaniem zasad partycypacji na każdym z etapów tworzenia niniejszego dokumentu. Zawarta w LSR LGD „Żywiecki Raj” wizja rozwoju obszaru 14 gmin wiejskich powiatu żywieckiego nie jest przepisem na rozwiązanie wszystkich problemów z jakimi spotykają się mieszkańcy Żywiecczyzny. LSR ma być bodźcem do zmian, zastrzykiem do tworzenia i realizacji inicjatyw lokalnych, które dalej będą rozwijane. Przeprowadzona diagnoza i szereg konsultacji społecznych podczas przygotowywania niniejszego dokumentu, pokazały z jakimi problemami borykają się mieszkańcy Żywiecczyzny. Nie sposób było ich wszystkich zawrzeć w tym dokumencie, na ich rozwiązanie potrzebne byłoby setki milionów złotych. Pomimo tego, że obszar jaki obejmuje LGD „Żywiecki Raj” jest bardzo spójny kulturowo, historycznie, gospodarczo i terytorialnie, zgłaszane problemy były bardzo różnorodne. LSR skupia się na tych najważniejszych zagadnieniach, które dotyczą ogółu społeczności lokalnej, pozostawiając sposobność szerokiego doboru możliwych do realizacji zakresów konkretnych przedsięwzięć. Nie jest to zatem zamknięty dokument ponieważ budowanie strategii nigdy się nie kończy, a ulega modyfikacjom. Planowanie strategiczne jest procesem korygowanym i aktualizowanym. Jest to związane z koniecznością dostosowania się do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych. A w tak szybko zmieniających się czasach, gdzie technologia, narzędzia komunikacyjne rozwijają się tak dynamicznie, można owszem stworzyć dokładnie sprecyzowaną i skonkretyzowaną strategię, która w związku z wpływem niezależnych czynników nie będzie możliwa do realizacji. Biorąc pod uwagę fakt, że strategia dla obszaru LGD „Żywiecki Raj” jest budowana na kolejnych 7 lat, została stworzona tak, aby możliwa była jej realizacja jak i wprowadzenie niezbędnych zmian w miarę zaistniałych potrzeb, zgodnie z opracowanymi zasadami jej aktualizacji.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Żywiecki Raj” opiera się na dwóch celach strategicznych.

Pierwszy cel: społeczno-gospodarczy, gdzie zidentyfikowano problemy dotyczące potrzeb mieszkańców obszaru w zakresie wykluczania społecznego i pogłębiającego się ubóstwa, potrzeby wzmacniania tożsamości lokalnej i budowania kapitału gospodarczego obszaru.

Drugi cel opiera się na bogatych zasobach lokalnych obszaru LGD "Żywiecki Raj", jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, gdzie zidentyfikowano potrzeby związane z ochroną środowiska naturalnego, aktywnego trybu życia, wykorzystania znajdujących się na terenie LGD warunków do stworzenia rozpoznawalnej marki turystycznej, jak i zaspokojenia potrzeb kulturowych społeczności lokalnej.

Zgodnie z założeniami LSR LGD „Żywiecki Raj” ma przede wszystkim wspierać rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD, budować kapitał społeczny z uwzględnieniem wsparcia dla grup defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, co będzie dawało podstawy do zrównoważonego rozwoju obszaru LGD „Żywiecki Raj”.

 

 Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obszaru LGD "Żywiecki Raj" na lata 2016-2023

 

LSR LGD "Żywiecki Raj" 2016-2023 - pobierz